opowiadania milosne

" />Następne do poczytania...

Finanse wspólnoty:

Nawet na wyraźne życzenie właścicieli zarząd lub zarządca nie musi na rocznym zebraniu przedstawiać bilansu sporządzonego w zgodzie z przepisami ustawy o rachunkowości.


Zarząd lub zarządca ma obowiązek przedstawić właścicielom na rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej sprawozdanie ze swojej działalności. Obejmuje ono m.in. kwestie finansowe.

Zarząd lub zarządca (któremu zarząd powierzono wedle art. 18 ust.1 ustawy o własności lokali) przedstawia w nim m.in. zestawienie zaliczek wpłacanych przez właścicieli na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej. Powinno ono także wskazywać ewentualne nadpłaty ponad wymaganą sumę lub zadłużenie ciążące na lokalu.

- Sprawozdanie nie ma jednak nic wspólnego z bilansem i nie musi być sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości - twierdzi Józef Bajor, naczelnik Wydziału Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

Do sprawozdania zastosowanie mają przepisy ustawy o własności lokali, a konkretnie art. 22 ust. 3 pkt 10. Mówi on, że to sami właściciele określają sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Robią to w drodze uchwały, podjętej większością głosów liczonych udziałami. - Teoretycznie - dodaje Józef Bajor - mogą podjąć decyzję, że sprawozdanie ma być sporządzone w zgodzie z przepisami ustawy o rachunkowości, ale może to o wiele więcej kosztować, a efekt będzie taki sam.

Nie może natomiast o sposobie prowadzenia ewidencji finansowej samodzielnie zadecydować zarząd lub zarządca. Jest to bowiem czynność, która przekracza zwykłe zarządzanie. Oznacza to, że do jej ważności niezbędna jest zgoda właścicieli.

Właściciele, którzy są niezadowoleni ze sposobu gospodarowania środkami wspólnoty, a nie chcą zmieniać zarządu lub zarządcy, zawsze mogą zażądać od nich zlecenia prowadzenia spraw finansowych księgowemu. Mogą też podjąć decyzję o powołaniu komisji rewizyjnej, która zajmie się kontrolą finansów wspólnoty i wskaże ewentualne niedociągnięcia. Taką komisję z reguły powołuje się we wspólnotach, którymi zarządza wyspecjalizowana firma.

" />
">(Kliknij TU i przeczytaj)]

nie musisz już klikać:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie to 40 tys. mieszkańców a roczne obroty sięgają 50 mln zł. Zdaniem pracowników spółdzielni, "Pojezierze" to raj na ziemi. W trosce o mieszkańców powołano tu nawet komisje do spraw stosunków międzyludzkich. Od pięciu lat prezesem "Pojezierza" jest Zenon P. To właśnie jego osoba budzi największe kontrowersje.

Czy prezes spółdzielni mieszkaniowej może być osobą nietykalną? Czy może sam sobie ustalać kosmiczne zarobki i bezkarnie manipulować wyborami? Przykład olsztyńskiej spółdzielni "Pojezierze" pokazuje, jak lata zaufania jej mieszkańców doprowadziły do sytuacji, w której wspólnota lokatorów zamieniła się w prywatny folwark prezesa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie. 40 tys. mieszkańców, roczne obroty rzędu 50 mln zł. Zdaniem pracowników spółdzielni „Pojezierze” to raj na ziemi. W trosce o mieszkańców powołano tu nawet komisje do spraw stosunków międzyludzkich. Od pięciu lat prezesem „Pojezierza” jest Zenon P. Absolwent Akademii Rolniczej, specjalista od uprawy buraków. W ubiegłym roku, jako kandydat komitetu „Olsztyn - nasz dom”, próbował bezskutecznie swoich sił w wyborach na prezydenta miasta.

Władze spółdzielni dumne są ze swojej działalności dla dobra lokatorów. Jednak część mieszkańców ma wątpliwości co do działalności prezesa. Podejrzenia budzi sposób zawierania kontraktów. Jedną z niejasnych decyzji był wybór firmy instalującej we wszystkich blokach liczniki ciepła. Choć oferty złożyły dwie spółki, zarząd spółdzielni wybrał niemal dwukrotnie droższą propozycję. Pół roku temu do prokuratury wpłynęło doniesienie o przestępstwie, jakiego miały się dopuścić władze spółdzielni. Zdaniem członków dwóch rad osiedli wybór ofert był fikcją. Wygrała firma, która po prostu miała wygrać. A „Pojezierze” straciło 700 tys. zł.

Inna z kontrowersyjnych spraw to losy budynku przy ul. Dworcowej. Jak ustaliliśmy, mieszka tam sześciu sędziów, jeden prokurator i krewni prezesa. To najbardziej komfortowy blok w zasobach spółdzielni. Ma podziemne garaże, niezależny system ogrzewania, rolety antywłamaniowe - wszystko zafundowano na koszt spółdzielni.

Dwa lata temu do prokuratury trafiło doniesienie przeciwko jednemu z sędziów. Miał on otrzymać mieszkanie po zaniżonej cenie w zamian za korzystne rozpatrywanie spraw „Pojezierza”. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Jako dowodu użyto sprawozdania finansowego spółdzielni, w którym jednak nie ma ani słowa o kosztach budowy przy ul. Dworcowej.

Sędzia M. orzekała w dwóch sprawach dotyczących rozliczeń miedzy spółdzielnią i przedsiębiorstwem energetyki cieplnej. Oba wyroki były korzystne dla „Pojezierza”. Oba też zostały zakwestionowane przez Sad Apelacyjny.

Wreszcie Oprócz wynagrodzenia, członkowie zarządu otrzymują też nagrody w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taki prezent sprawia im co kwartał Rada Nadzorcza.

Informacja o zmianach w treści uchwał poddanych do głosowania
na Rocznym Zebraniu Członków Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Twój Parzniew-Miasto Ogród,
zwołanym w dniu 29 marca 2010r o godz. 19.00

Zarząd Wspólnoty oraz Administracja LUX-DOM Sp. z o.o. poniżej przedstawia zmiany, jakie zostały wprowadzone w treści uchwał podczas Zebrania Wspólnoty.
1. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty ,,Twój Parzniew-Miasto Ogród - BEZ ZMIAN.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009r. - BEZ ZMIAN.
3. Uchwała w sprawie zobowiązania i upoważnienia Zarządu Wspólnoty do podjęcia działań związanych ze skierowaniem do Sądu roszczeń cywilno prawnych z tytułu wad w częściach wspólnych nieruchomości przeciwko Deweloperowi - BEZ ZMIAN.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Twój Parzniew-Miasto Ogród”.
• w punkcie 6 zmieniono na: ,, Zarząd jest zobowiązany do przygotowania zwięzłej informacji o decyzjach podjętych na posiedzeniach Zarządu wraz z krótkim podsumowaniem wykonanych prac w danym miesiącu, do 5 dnia kolejnego miesiąca. Informacja opublikowana zostanie poprzez:
a)stronę internetową Wspólnoty
b)ogłoszenie w biurze Administracji Osiedla,
• w punkcie 7 podpunkt 1 zmieniono na-,, Dyżur Członka Zarządu odbywa się, co najmniej dwa razy w miesiącu po godzinie 18.00 nie później jednak niż o 20.00 w biurze Administracji Osiedla lub innym miejscu wyznaczonym przez Członka Zarządu pełniącego dany dyżur
• w punkcie 7 podpunkt 2 zmieniono na- ,, Zarząd określa miesięczny grafik dyżurów. Informacje o terminach i godzinie dyżurów w kolejnym miesiącu Zarząd podaje do wiadomości Wspólnoty najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedniego poprzez:
o a) stronę internetową Wspólnoty
o b)ogłoszenie w biurze Administracji Osiedla
• w punkcie 7 dodano podpunkt 3-,, Wszelkie zmiany terminów i godzin dyżurów podlegają ogłoszeniu w sposób określony w ust. 2, najpóźniej na 3 dni przed pierwotnie ustalonym terminem
• w punkcie 8 podpunkt 1 zmieniono na-,, Zarząd jest zobowiązany do udzielania właścicielom lokali informacji ustnej o bieżących działaniach Wspólnoty i jej potrzebach,
• w punkcie 8 podpunkt 2 zmieniono na:,, Na pisemne żądanie Członka Wspólnoty ,Zarząd jest obowiązany do udzielenia mu zwięzłej informacji pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższego żądania.
• w punkcie 8 podpunkt 3 jest podpunktem 2:,, Za pisemną…itd.”
• w podpunkcie 9 dodano podpunkt 2:,, Jeżeli dokumenty zawierają informacje objęte ochroną danych osobowych lub handlowych, Zarząd jest obowiązany do przedłożenia właścicielowi lokalu wyciągów z dokumentów z pominięciem informacji objętych ochroną. Jeżeli informacje objęte ochroną są niezbędne do wyjaśnienia spraw dotyczących nieruchomości wspólnej, Zarząd powinien przed udostępnieniem tych informacji właścicielowi lokalu odebrać od osoby zainteresowanej oświadczenia zawierającego poniższy zapis:…itd.”
5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia Zarządu:
• w punkcie 1 zmieniono na:,, Wspólnota ,, Twój Parzniew ustala wynagrodzenie Członków Zarządu w wysokości:
1)Pan/Pani 600 pln (brutto)
2)Pan/Pani 600 pln (brutto)
3)Pan/Pani 600 pln (brutto)
• w punkcie 4 zmieniono na:,, W przypadku uzyskania absolutorium, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o własności lokali, członkowi Zarządu przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w równowartości iloczynu połowy kwoty określonej w §1 uchwały i liczby miesięcy, w których Członek Zarządu pobierał wynagrodzenie w pełnej wysokości.
• -dodano punkt 5 w treści punktu 4:,, Zawieszenie…itd.”
6. Uchwała w sprawie: zmiana w uchwale nr 9/2009 dotycząca przyjęcia rocznego planu gospodarczego kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty powstające w lokalach w 2009 i 2010r.,stawek opłat i zaliczek z nich wynikających oraz zaliczek na koszty mediów w lokalu –
• bez punktu 1 brzmiącego:,, Zostaje usunięta pozycja nr 8,, opłaty za domenę, hosting” w kwocie 2.400 zł. rocznie. Kwota ta zostaje przeznaczona na pozycję nr 2,,koszty zarządu”.
7. Uchwała w sprawie zmiany w regulaminie porządku domowego:
• w punkcie 2 zmieniono na:,, Zabrania się osobom odśnieżającym nieruchomość wspólną oraz osobom odśnieżającym samochody wrzucania śniegu na teren ogródków i miejsc parkingowych pozostających w wyłącznym użytkowaniu osób, do lokali, których przylegają”.
• dodano punkt 3-,,Właściciele psów są zobowiązani są do wyprowadzania swych podopiecznych w kagańcach i na smyczy.”
8. Uchwała w sprawie zmiany w uchwale nr 6/2009 dotyczącej przeznaczenia pożytków, odsetek bankowych i odsetek od zaliczek - BEZ ZMIAN
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia stawek i zaliczek na fundusz remontowo-modernizacyjny, oraz zatwierdzenia planu wpływów i wydatków z funduszu - BEZ ZMIAN

Jednocześnie informujemy, że na zebraniu oddano w sumie 38, 78 % głosów wg. udziałów.
W związku z tym prosimy Mieszkańców, którzy jeszcze nie wzięli udziału w głosowaniu o oddawanie głosów pod uchwałami na załączonej karcie do głosowania (dostarczonej do skrzynek pocztowych) i przekazanie jej Administracji osiedla poprzez:
- wrzucenie do skrzynki znajdującej się obok pomieszczenia ochrony,
- lub osobiście w budynku administracji.


Zarząd Wspólnoty
,,Twój Parzniew-Miasto Ogród”