opowiadania milosne

Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa bądź podporządkowana państwu. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski. Istnienie banku centralnego to jeden z postulatów Manifestu Komunistycznego.

Trzy główne funkcje [edytuj]

* Bank centralny emituje pieniądz gotówkowy. Jest jedyną instytucją uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych w danym państwie.
* Bank centralny jest bankiem banków i innych instytucji finansowych. Każdy bank komercyjny posiada w banku centralnym rachunek, na którym rejestruje rozliczenia z innymi bankami. Bank centralny świadczy usługi bankowe innym bankom (Przyjmuje depozyty po tzw. stopie depozytowej oraz udziela im kredytów). Bank centralny realizuje również transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi.
* Bank centralny jest bankiem skarbu państwa. Prowadzi rachunki instytucji państwowych. Utrzymuje rachunki depozytowe państwa, prowadzi kasową obsługę budżetu, obsługuje dług publiczny

System bankowy obejmuje następujące grupy banków :

Banki centralne – bank centralny to bank państwowy który równocześnie spełnia 3 funkcje : banku emisyjnego, bank banków i banku gospodarki narodowej. W Polsce to Narodowy Bank Polski / NBP/
Banki operacyjne /komercyjne/ to banki : depozytowo – kredytowe i uniwersalne ,najbardziej rozpowszechnione
Banki specjalne – to banki których sfera działania ma specjalny charakter pod względem zakresu i formy działania lub rodzaju klientów - / specjalizacja terytorialna / ogólnokrajowe , regionalne / , branżowa /przemysłowe , rolne , budowlane/.Banki specjalne to także banki inwestycyjne , komunalne ,hipoteczne .

Bank centralny spełnia dwie funkcje. jest bankiem banków, tj. działa jako bankier dla banków komercyjnych, zapewniając sprawne funkcjonowanie całego systemu bankowego. Jednocześnie jest bankiem państwa, sprawując kontrolę nad podażą pieniądza i finansując deficyt budżetu państwa.

Bank centralny spełnia cztery podstawowe funkcje:
1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podaż pieniądza)
2. Jest bankiem banków
3. Prowadzi obsługę rządu
4. Ustala kurs waluty krajowej

Bank centralny współpracuje z bankami centralnymi innych krajów, przede wszystkim w zakresie międzynarodowej wymiany walutowej w celu stabilizacji lub regulacji kursów. Bank centralny jest z reguły własnością skarbu państwa, a jego dochody są składnikiem dochodów budżetu państwa. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.Pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu zginął Prezydent Lech Kaczyński i jego Małżonka. Zginęli również Posłowie, Senatorowie, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego. Nie żyje ponad 90 osób.
Polska poniosła olbrzymią stratę. Tak wielką, że niewielu z nas jest w stanie sobie wyobrazić życie publiczne bez Nich. Katastrofa zabrała wielkie osobowości życia politycznego i społecznego w naszym kraju. Nigdy jeszcze nie zginęło tak wiele osób, które pełniły najwyższe funkcje w Państwie.
Żegnam Tych którzy odeszli...

Życie jest jak płomień świeczki... Nie wiesz kiedy zgaśnie..

Bank centralny, naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju. Współczesna instytucja banku centralnego jest wynikiem ewolucji, która datuje się od założenia w 1694 Banku Anglii. Doprowadziła ona do zróżnicowania zakresu działania, uprawnień, stopnia autonomii, funkcji i narzędzi działania banków centralnych w różnych krajach.

Bank centralny spełnia cztery podstawowe funkcje:

1) jest bankiem emisyjnym, tzn. jedynym bankiem uprawnionym do emisji pieniądza. Wyjątkiem jest tu system bankowy Stanów Zjednoczonych, w których prawo do emisji jednolitej waluty (dolara) ma 12 Rejonowych Banków Rezerwy Federalnej (System Rezerwy Federalnej);

2) jest bankiem banków. Funkcja ta przejawia się w kilku płaszczyznach: bank centralny nadzoruje operacje banków komercyjnych, dokonywane zarówno w walucie krajowej, jak i walutach obcych. Udziela im pożyczek na rozszerzenie działalności kredytowej, a stopa ich oprocentowania wyznacza pośrednio stopy oprocentowania kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. Ustala stopy rezerw obowiązkowych, regulując zgodnie z potrzebami gospodarki aktywność kredytową banków komercyjnych (polityka pieniężna);

3) jest bankiem państwa. Bank centralny gromadzi dochody i realizuje wydatki budżetu państwa, udziela rządowi kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego, zarządza długiem publicznym, dokonuje operacji otwartego rynku, gromadzi rezerwy złota i dewiz;

4) jest bankiem gospodarki narodowej. Reguluje podaż pieniądza, utrzymując ją na poziomie dostosowanym do aktualnych potrzeb gospodarki, zapewnia dostępność i określa warunki kredytowania oraz reguluje wartość wymienną waluty. Działania te zmierzają do zapewnienia wewnętrznej stabilności gospodarki i jej rozwoju.

Bank centralny współpracuje z bankami centralnymi innych krajów, przede wszystkim w zakresie międzynarodowej wymiany walutowej w celu stabilizacji lub regulacji kursów. Bank centralny jest z reguły własnością skarbu państwa, a jego dochody są składnikiem dochodów budżetu państwa. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.

Troszkę o euro i jego historii.

Euro jest prawnym środkiem płatniczym, który został wprowadzony 1 stycznia 1999 r. w jedenastu państwach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Włoszech. 1 stycznia 2001 r. euro przyjął dwunasty kraj - Grecja. Obszar, na którym zostało wprowadzone euro, nazywa się często strefą euro lub Eurolandem. Od 1 stycznia 1999 r. do końca 2001 r. nie było jeszcze w obiegu banknotów i monet euro. Funkcjonowało ono w formie bezgotówkowej. Można było otworzyć rachunek bankowy w euro, jednak nie można było z niego wypłacić gotówki w euro. Banknoty i monety były wypłacane w walucie narodowej, np. w markach (przeliczanie między marką a euro odbywało się po ustalonym, sztywnym kursie). Okres ten był przeznaczony na przygotowania do wprowadzenia gotówki na rynek: wydrukowanie banknotów, wybicie monet, przystosowanie banków, sklepów itp. W tym czasie trzeba było wydrukować prawie 15 miliardów banknotów i wybić ponad 51 miliardów monet! Banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 2002 r.

Przed 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej należało 15 państw. Spośród nich 3 państwa nie wprowadziły wspólnej waluty: Dania, Szwecja, Wielka Brytania. Na terenie tych państw cały czas funkcjonują waluty narodowe.

1 maja 2004 r. do UE wstąpiło 10 nowych państw, z których 6 wciąż posługuje się walutami narodowymi: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Węgry.

1 stycznia 2007 r. do strefy euro dołączyła Słowenia, która zamieniła tolar słoweński na wspólną europejską walutę. Rok później euro przyjęły Cypr i Malta, rezygnując tym samym z dotychczasowych walut. 1 stycznia 2009 r. uczyniła to również Słowacja, stając się szesnastym państwem członkowskim.

Euro jest emitowane przez Europejski Bank Centralny. Jest on wspólnym bankiem centralnym wszystkich państw, w których funkcjonuje euro. Pełni on taką funkcję, jaką w Polsce spełnia Narodowy Bank Polski. Prowadzi politykę pieniężną, emituje pieniądz, czuwa nad działaniem systemów płatności itp. Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się we Frankfurcie nad Menem (Frankfurt am Main/Niemcy).

Dlaczego szesnaście krajów Unii Europejskiej zrezygnowało z własnej waluty? Jednym z celów Unii Europejskiej jest stworzenie jednolitego, sprawnie funkcjonującego obszaru gospodarczego czyli rynkowego. Taka duża gospodarka, obejmująca większość obecnych państw Unii Europejskiej, daje ogromne możliwości rozwoju przedsiębiorstw i zwiększania dobrobytu społeczeństwa z poszczególnych krajów. Różne waluty, które funkcjonowały w państwach Unii, były przeszkodą w pełnej integracji gospodarek.1) Uwarunkowania polityki ekonomicznej
- czynniki kształtujące politykę ekonomiczną – ustrój i doktryny gosp.
- uwarunkowania zewnętrzne
- uwarunkowania wewnętrzne
- główne dziedziny polityki gospodarczej
2) Gospodarka narodowa jako przedmiot polityki ekonomicznej
- pojęcie i struktura gospodarki narodowej
- mierniki struktury i dynami gosp.
- zasoby gospodarki narodowej (naturalne, majątkowe, demograficzne)
- struktura i dynamika gospodarki narodowej
3) Polityka wzrostu gospodarczego
- pojęcie wzrostu i rozwoju gosp.
- stopa wzrostu a inwestycje i zatrudnienie
- współczesne czynniki i współzależności rozwojowe
- polityka pobudzania, antycykliczna, stabilizacyjna
4) Polityka strukturalna
- pojęcie struktury, przemian strukturalnych i restrukturyzacji
- płaszczyzny i cele polityki strukturalnej
- instrumenty polityki strukturalnej
- skala i kierunki przemian strukturalnych w Polsce
5) Polityka przemian własnościowych w Polsce
- pojęcie, rodzaje i rola własności w polityce ekonomicznej
- prawne i instytucjonalne podstawy przemian własnościowych
- przebieg i zaawansowanie procesów prywatyzacji
- ekonomiczna efektywność prywatyzacji
6) Polityka regionalna
- pojęcie i rodzaje regionów i polityki regionalnej
- struktura przestrzenna Polski
- podmioty i instrumenty polityki regionalnej
- próby ukierunkowania polityki regionalnej w okresie transformacji w Polsce
7) Polityka pieniężna i kursu walutowego
- istota, cele i funkcje polityki pieniężnej
- podmioty polityki pieniężnej, rola banku centralnego
- regulacja podaży pieniądza
- główne elementy składowe i narzędzia polityki pieniężnej
- stopa procentowa i kurs walutowy jako instrumenty pol. pieniężnej
- skuteczność polityki pieniężnej okresu transformacji w Polsce
8 ) Polityka budżetowa
- pojęcie, cele i funkcje polityki budżetowej
- rodzaje polityki budżetowej
- podmioty i instrumenty polityki budżetowej
- polityka budżetowa a wzrost gospodarczy
- rozwój społeczny a polityka budżetowa


Ponadto jak ktoś bardzo chce to może je dzisiaj sobie skserować - będę je miała dzisiaj ze sobą na uczelni.

PAP, tvn24.pl,haloooo.com
CBA ZATRZYMAŁO 8 OSÓB
Przez siedem lat w Narodowym Banku Polskim trwał proceder ustawiania przetargów na sprzęt komputerowy. Teraz CBA zatrzymało osiem osób podejrzanych o wręczanie i przyjmowanie łapówek. Wszyscy już usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy.
Wszystkich zatrzymanych przewieziono do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu - informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. A rzeczniczka prokuratury Małgorzata Klaus mówi: - Podejrzani przyznali się do zarzutów i złożyli obszerne wyjaśnienia.

Naczelnik podejrzany

Wśród zatrzymanych jest wysoki rangą urzędnik - naczelnik w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji NBP. Jan L. został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA w swoim warszawskim mieszkaniu.

Ustawiane przez niego przetargi mają dotyczyć serwisowania i napraw sprzętu teleinformatycznego w banku. Łapówki mieli wręczać mu przedstawiciele jednej z wrocławskich firm teleinformatycznych. Według wstępnych szacunków, Jan L. przyjął w łapówkach około 350 tys. zł.
Zatrzymano 8 osób

Oprócz Jana L. zatrzymani zostali także dwaj właściciele firmy komputerowej (Krzysztof M. i Tomasz F.), którym przedstawiono zarzuty wręczenia korzyści majątkowych za ustawianie przetargów w NBP.

CBA ujęło też pięć innych osób, które pośredniczyły w przekazywaniu pieniędzy. To z nimi podpisywano fikcyjne umowy zlecenia. Pieniądze za faktycznie niewykonane prace, przedsiębiorcy przelewali im na konta bankowe. Osoby te - jako tzw. słupy - po potrąceniu sobie części pieniędzy, oddawali resztę łapówki bankowcowi, bądź jego synowi. Prokuratura postawiła im zarzuty pomocnictwa w popełnianiu przestępstw przez naczelnika.

Ten korupcyjny układ funkcjonował przez siedem lat - od 2001 do 2008 r.

Zawieszony w funkcji

Podczas przeszukań w NBP, w firmie należącej do Tomasza F. i Krzysztofa M. oraz w mieszkaniach zatrzymanych funkcjonariusze CBA zabezpieczyli liczne dowody przestępstwa.

Wobec przedsiębiorców i naczelnika NBP zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. Jan L. jest także zawieszony w pełnieniu funkcji kierowniczej w NBP.

Państwo to pewnego rodzaju organizacja, skupiająca ludzi zamieszkujących określone terytorium i sprawująca nad nim władzę. Aby mogło spełniać swoje funkcje, na jego czele stoją organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W Polsce są to:
- Sejm i Senat- organy władzy ustawodawczej,
- Prezydent oraz Rada Ministrów (czyli rząd, na czele którego stoi Premier)- organy władzy wykonawczej,
- Sądy i Trybunały (w tym: Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny)- organy władzy sądowniczej.

Najważniejsze funkcje państwa:

a) Wewnetrzne- zadania państwa:
- tworzenie obowiązującego prawa,
- zapewnienie porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie kraju,
- zarządzanie finansami kraju,
- stabilizacja i rozwój gospodarki,
- zapewnienie obywatelom opieki socjalnej i zdrowotnej,
- organizacja systemu edukacji,
- troska o kulturę i dziedzictwo narodowe,
- ochrona środowiska naturalnego.

b)Zewnętrzne- zadania państwa:
- obrona przed agresją ze strony innych państw i zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa,
- współpraca z innymi państwami.

Budżet państwa- plan dochodów i wydatków, uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego zwanego "rokiem budżetowym".

Nadwyżka budżetowa- stan niezrównoważonego budżetu państwa w którym wpływy budżetowe są wyższe od wydatków.

Deficyt budżetowy- stan niezrównoważonego budżetu państwa, w którym wydatki budżetowe przewyższają wpływy.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym,
- pozysaknie środków ze sprzedaży obligacji,
- bony skarbowe (krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez państwo),
- dochody z prywatyzacji przedsiębiorstw.

Dług publiczny- całkowite zadłużenie państwa, uwzględniające sumę deficytu budżetu państwa z lat poprzednich.

Wpływy budżetowe zależą przede wszystkim od podatków płaconych przez podmioty gospodarki.
Wyróżnia się:

a)podatki pośrednie, które są wliczone w cenę nabywanych dóbr i usług:
- VAT- podatek od wartości dodanej,
- akcyza- podatek od towarów luksusowych, podatek importowy
- cło- opłata nakładana na towar w momencie przekroczenie granicy celnej państwa.

podatki bezpośrednie:
- podatek dochodowy od osób prawnych- jest podatkiem liniowym, tzn, stopa podatku dochodowego jest jednakowa dla wszystkich producentów, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu (w Polsce 19%).
- podatek dochodowy od osób fizycznych- ma charakter progresywny tzn. im wyższy dochód, tym wyższy podatek.

Część dochodów państwa stanowią zyski Narodowego Banku Polskiego, który jest w Polsce bankiem centralnym i spełnia następujące funkcje:
- jest bankiem emisyjnym- ma wyłączone prawo emitowania znaków pieniężnych (banknotów i monet) w Polsce, sprawdza prawdziwość banknotów znajdujących się w obiegu i niszczy zużyte.
- jest bankiem państwa- otrzymuje dochody z podatków i innych źródeł oraz dokonuje płatności w imieniu państwa, zaciąga pożyczki dla rządu i obsługuje zadłużenie budżetu państwa,
- jest bankiem banków- innne banki utrzymują swoje rachunki w NBP, odprowadzają do niego rezerwy obowiązkowe, zaciągają w nim kredyty,
- realizuje politykę pieniężną i kredytową państwa tzn.- ustala wysokość stopy procentowej kredytów, ustala wysokość rezerw obowiązkowych,
- wpływa na politykę obrotu obcymi walutami tzn.- przechowuje oficjalne rezerwy obcych walut i ustala kurs wymienny złotego w stosunku do walut innych.

Wydatki z budżetu państwa:
- dopłaty do ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych),
- finanse- obsługa zadłużenia zagranicznego długu krajowego,
- wydatki na wymiar sprawiedliwości, obronę narodową, przychodni, sanatoriów), oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną.